Motion 13 Enbart bisfonolfria kvitton redan i år i alla Coops butiker

EU-kommissionen har beslutat att förbjuda det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A i termopapper, som används för bland annat kassakvitton och biljetter. Ämnet påträffas i nästan alla urin- och blodprover från människor. Förbudet börjar gälla den 2 januari 2020.EU-kommissionen ger också i uppdrag till EU:s kemikaliemyndighet Echa att utreda i vilken grad företagen går över till termopapper med det liknande ämnet bisfenol S, och om det behövs åtgärder för att även begränsa användningen av bisfenol S Ref: Kemikalie-inspektionen.

Jag yrkar:
att enbart kvitton som är fria från alla typer av bisfenol ska användas i alla coops butiker redan i år.

  • Angelica 1 februari, 2019, 22:55

    Inför också gärna en möjlighet att välja bort kvitto helt (finns på CityGross).