Motion 4 Mer hållbar utveckling i Med Mera Banks verksamhet

Framställan

De sju stora affärsbankernas verksamhet granskas årligen av Fairfinanceguide.se avseende riktlinjer för hur respektive bank lånar ut medel och investerar i fråga om hållbar utveckling och hur transparent de redovisar detta. I avsikt att minska tillgängliga medel genom utlåning till verksamheter som på något sätt bidrar till användning av fossila drivmedel eller kol borde även Med Mera Bank kunna tillämpa samma riktlinjer för sin verksamhet genom liknande egen granskning och redovisning på hemsidan.

Jag yrkar att:
Föreningen bör verka för att Med Mera Bank ska uppfylla de hållbarhetskriterier som bör gälla för bankverksamhet enligt Fairfinanceguide.se samt att på Med Mera Banks hemsida tydligt redovisa hur man uppfyller nämnda kriterier.

Kristina Feldhusen