Motion 1 Dela ut överskottet till medlemmarna och stärk medlemsdemokratin

Bakgrund

Att den ekonomiska situationen för KF och Coop sedan länge är dyster är väl känt. Det är en följd av en rad strategiska felsatsningar under årens lopp. Mindre känt även bland medlemmarna är att KfS har en betydande förmögenhet.. Enligt senast tillgängliga årsredovisning för 2020 hade man en förmögenhet på över 12 miljarder kr, dubbelt så mycket som KF-koncernen. Det motsvarar drygt 14 000 kr per medlem. Men även KfS har gjort betydande felsatsningar.

KfS tillgångar kommer i huvudsak från ett stort aktieinnehav i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Föreningen äger 29 procent av aktiekapitalet och är bolagets största enskilda ägare. Bakgrunden är att man behöll sitt fastighetsinnehav i affärs -och kontorsfastigheter i samband med att man gick upp i Coop. Det var en klok strategi. Annars hade kapitalet försvunnit i Coops svarta hål.

Men hur har KfS förvaltat sitt pund därefter? Här kan man vara mycket mer kritisk. Betydande felsatsningar har gjorts av styrelsen.

För drygt tio år sedan gick KfS in som storägare i modeföretaget Retail and Brands RNB, som då drev JC, Brothers och Sisters, Polarn och Pyret med flera. Satsningen på 215 miljoner kr gjorde konsumentföreningen till största ägare. Motivet angavs vara att skapa en förstärkning inom ett detaljhandelsområde som riktar sig till en yngre målgrupp, där kooperationen är svagt representerad samt att få god avkastning på insatsen. Sedan dess har fortsatta köp av aktier gjorts och totalt har köpen kostat nära 400 miljoner kronor. Dessutom hade man drygt 200 miljoner kr i ett obligationslån till företaget, som nu är nedskrivet till 65 miljoner kr. Företaget, som länge varit konkursmässigt, har under hösten 2021ombildats till ett medicintekniskt bolag ( !) genom samgående med Coala Life, som kommer att äga 80 procent av aktiekapitalet. KfS andel blir ca 8 procent, till ett värde av ca 25 miljoner kr. RNB-äventyret har kostat medlemmarna i KfS minst en halv miljard kr. Varje satsad krona på RNB-aktier var vid samgåendet med Coala Life värd 5 öre. Aktierna i RNB har sjunkit i värde under hela den period som KfS haft dem och det har inte så mycket att göra med pandemin. Redan efter två år hade aktievärdet halverats.

När det gäller medlemsnyttan dröjde det flera år innan man ens kunde använda Coop-kortet i butikerna. Det var också en märklig satsning med tanke på att KfS överlåtit detaljhandelsverksamheten inom sitt kärnområde till Coop, men nu gav sig in i ett helt annat detaljhandelsområde, där man rimligen hade ännu mindre kompetens. Nu har man blivit stor ägare i ett medicintekniskt bolag, med ännu svagare koppling till den tidigare verksamheten.

Men KfS har gjort fler dåliga aktieaffärer. Innehavet i Atrium Ljungberg har minskat med 12 miljoner aktier under det senaste decenniet. I fjol insåg man möjligen misstaget och köpte tillbaka en mindre post. Hade man behållit alla aktier hade förmögenheten varit över en miljard kr större i dag.

Genom att köpa dåliga och sälja bra aktier har föreningen förlorat nära två miljarder kr under en tioårsperiod. Det motsvarar driftskostnaderna för föreningens verksamhet, riktad till medlemmarna, i ca 30 år.

Det är svårt i dag och det var svårt för tio år sedan att förstå varför konsumentföreningen Stockholm skulle ge sig in i RNB-äventyret. Organisationer med mycket pengar riskerar att göra riskfyllda satsningar, om det inte finns bromsande krafter.

I styrelsen för KfS saknas i hög grad sådana bromsande krafter. Den består liksom styrelsen för KF till största delen av personer från den kooperativa rörelsen. Många i styrelsen för konsumentföreningen har en bakgrund i hyresgäströrelsen och i den fackliga rörelsen och är vänner sedan gammalt. Det har varit svårt för externa kandidater att komma med i styrelsen.

Samtidigt som det för ca tio år sedan riktades intern kritik från förtroendevalda, bl.a. av undertecknad i en motion mot satsningen på RNB och den passiva roll man som stor ägare intagit gentemot KF, började man diskutera förtroendemannaorganisationen. De tidigare distrikten, som leddes av erfarna personer och hade en viktig roll vid initiering och beredning av motioner och rekrytering av nya förtroendevalda, togs bort. Antalet förtroendevalda har minskat från ca 400 för tio år sedan till 100 och antalet motioner från ett sextiotal till ett tiotal. Den redan tidigare svaga medlemsdemokratin har urholkats ytterligare och styrelsens och tjänstemännens inflytande förstärkts.

Vart annat år genomförs val av ägarombud, som också sitter i föreningsstämman och samtliga 850 000 medlemmar har rösträtt. Vid valet 2020 var andelen röstande 3,7 procent, trots en ekonomisk stimulans i form av poäng på Coop-kortet.

Konsumentföreningen Stockholm är en ekonomisk förening och ska inte syssla med äventyrlig kapitalplacering och kapitalackumulering, utan främja medlemmarnas intressen. Det görs i mycket begränsad utsträckning. Av vinsten på 180 miljoner kr 2020 användes en tredjedel till föreningsrörelsen. Året innan var vinsten 500 miljoner kr och endast en sjundedel gick till föreningsrörelsen, bland annat seminarier, gratis inträde på Skansen ett par lågsäsongdagar varje år och rabatter genom Coop-kortet. Samtidigt är föreningen överkapitaliserad, med en förmögenhet på 12 miljarder kr, som man inte vet vad man ska göra med. De hittillsvarande erfarenheterna pekar på att risken för ytterligare felsatsningar är stor.

Förslag

För att radikalt öka medlemsnyttan och samtidigt främja Coops verksamhet, vore det rimligt att dela ut en mindre del av kapitalet till medlemmarna. Förslagsvis kan en tredjedel delas ut. Det kan göras i form av värdecheckar, som laddas ner på Coop-korten. Varje medlem skulle då få i genomsnitt ca 5 000 kr att handla för hos Coop. Fördelningen av dessa checkar kan göras efter t.ex. hur mycket man handlat för de senaste åren. Det skulle gynna både medlemmarna och bli en bra injektion hos Coops butiker, när föreningen snart övertar dem. Äntligen skulle medlemmarna i KfS få nytta av sitt medlemskap.

För att öka kompetensen i KfS styrelse bör ett par oberoende och erfarna ekonomer väljas in. Minskningen av antalet förtroendevalda har inte främjat medlemsdemokratin. Antalet bör utökas och de förtroendevalda bör ges utbildning i rollen som ägarombud och stämmoombud och inte bara träffa kunder och butikschefen. De ska kunna ställa tuffa frågor till styrelsen vid stämmorna och skriva väl underbyggda motioner. Men vill styrelsen ha aktiva ägare och en fungerande medlemsdemokrati?

Yrkande:

att stämman beslutar uppdra åt styrelsen att utforma ett program för utdelning av en del av föreningens överskottskapital till medlemmarna i form av t.ex. värdecheckar att användas i Coops butiker inom föreningens område.

att stämman beslutar utöka styrelsen med två oberoende och erfarna ekonomer.

att stämman beslutar uppdra åt styrelsen att utreda en utökning av antalet förtroendevalda samt ta fram ett utbildningsprogram för de förtroendevalda i ägarrollen.

Stockholm den 7 december 2021

Åke Dahlberg

Filosofie doktor i nationalekonomi och f.d. förtroendevald

 • Gunnel Lundström 25 januari, 2022, 09:34

  Mycket tänkvärd information.

 • Bea Nallesdotter 25 januari, 2022, 09:54

  Ekonomer är kanske för högt men med tillräckliga kunskaper och färdigheter i ett företags ekonomi. Adjungera den ekonomiskt ansvariga tjänstemannen till föreningens styrelse i stället.

 • Gunnar Olsson 25 januari, 2022, 13:51

  Att utöka kompetensen i styrelsen kan aldrig vara fel. Bra förslag!

  Att utveckla utbildningen av förtroendevalda och därigenom stärka medlemmarnas roll är också högst rimligt, då grunden i en kooperativ verksamhet är dess medlemmar.

  Är mer tveksam till att dela ut kapital till medlemmarna. Systemet med checkar som kan köpas med poäng fungerar bra.

  • Ove Carlson 27 januari, 2022, 14:09

   Instämmer.

 • Per Staaff 25 januari, 2022, 18:00

  Bra förslag som stärker medlemsnyttan och kan förstärka COOP s konkuranskraft.

 • Åke Sivertun 25 januari, 2022, 21:18

  Mycket tänkvärda synpunkter och förklaringar till de fantastiska lappkast som gjorts under åren med Kronans apotek och klädbutikerna som nämndes här. Förstärk medlemsaktiviteten eftersom medlemmarna är (eller i alla fall borde vara) den stora tillgången i kooperationen men ta även stöd av cooperatörer som har ekonomisk utbildning och sinne för affärer som kan ge råd i driftsfrågor och vad vi ska satsa på som ger avkastning och kundnytta. Att dela ut pengarna tror jag inte leder någon vart men satsa gärna på verksamheter där vi kan tjäna varandra och inte på varandra!

 • Bengt Gustafsson 25 januari, 2022, 21:23

  Måste tyvärr instämma i kritiken mot en del strategiska val. De nämnda exemplen är inte de enda. Kan vara bra att fördela en mindre del av vinsten till medlemmarna. Viktigare är att satsa på åtgärder för att göra butikerna och rörelsen mer attraktiva genom priser, sortiment och medlemsförmåner.

 • Bill Larsson 27 januari, 2022, 13:19

  Motionen blandar flera olika förslag som gör det svårt att gilla den rakt igenom. Att på olika sätt, t ex genom utbildning, stärka medlemsaktivitet och inflytande är självfallet bra. Att styrelsen har stöd och tillgång till erfarna ekonomer är också bra men bör ske genom konsultativ medverkan ej som styrelsemedlemmar..
  Slutligen: Föreningen behöver i dagslägets svåra konkurrenssituation disponera sitt kapital för att säkra och stärka konsumentkooperationens framtid. det är viktigare för medlemmarna än att får kapitalet utdelat. Ett bra exempel är återköpet av coopbutiker i mellansverige.

 • Kerstin Györi 27 januari, 2022, 13:56

  För att förstå medlemsnyttan måste man se vad man får. Värdecheckar kan vara en väg, men det ska då synas i media, annars att man har lägre priser för att få fler att engagera sig i kooperationen. Yngre människor tänker inte på samma sätt som vi som var med och bildade kooperationen. Vi måste synas mer och tala om nyttan.

 • Gunnel Jönsson 27 januari, 2022, 21:20

  Det är sorgligt att inkompetensen är så stor inom KfS styrelse. Det är många olika delar i denna motion men på det stora hela tillstyrker jag varmt denna motion.

 • Towe Nyberg 30 januari, 2022, 14:31

  Jag tillstyrker också denna motion.
  Tycker att förslag med ökad kompetens och mer utbildning låter som en bra väg framåt.

  En utdelning till medlemmar i form av värdecheckar låter som ett sätt att få fler medlemmar och mer engagemang.

 • Jan Stenberg 2 februari, 2022, 10:24

  Självklart!
  Överskott skall gå till medlemmarna!
  Var med mor och far och räknade kvitton för återbäring förr.
  Jan Stenberg

 • Andreas 3 februari, 2022, 14:29

  Mycket välskriven motion, herr Dahlberg. Jag instämmer och stödjer den!

 • Niklas Ernstedt 4 februari, 2022, 21:39

  Bra och välskriven motion Åke Dalberg.
  Låter som en självklarhet att en viss del skall gå tillbaka till medlemmarna.

  Men en sak som KF har tappat mycket på under åren som gått är att de förlorat bra personal,butikschefer och varuhus chefer till den privata marknaden.
  Som idag är egna väldigt framgångsrika ICA handlare med duktiga medarbetare.

  Något som jag själv fick uppleva under min egna tid bl.a under 80-talet.
  Med andra ord jobba mer på att behålla bra och service minded medarbetare som är grundplåten i våra butiker.

 • Margareta Löfholm 6 februari, 2022, 23:52

  En utmärkt motion med mycket tänkvärd information. Medlemsdemokratin behöver verkligen stärkas! Återskapa distrikten och se till att få flera förtroendevalda. Aktiva medlemmar torde väl ändå vara den största tillgången en förening kan ha.

 • Gunnar Andersson 25 februari, 2022, 16:52

  Bra motion, mycket tänkvärt gäller att hålla innehåll i motion aktuell även efter stämman.
  Håller inte med om att dela ut pengarna till medlemmarna. Pengarna gör mer nytta i verksamheten.
  Sammanfattning stort ansvar faller på valberedningen.