Motionshantering

Här finner du de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2021.

Motionsbehandling
Motionerna publicerades på föreningens hemsida den 20 januari 2021 och du som medlem kan tycka till och gilla samt lämna synpunkter på de olika motionerna och även ta del av andra medlemmars synpunkter.

Föreningsstyrelsens utlåtande och förslag till beslut kommer att utformas utifrån motionernas innehåll. Det går inte att ändra i en motion eller i föreningsstyrelsens utlåtande när de behandlas på stämman. Däremot kan stämman göra egna uttalanden med anledning av motionerna.

Viktigt att veta
KfS är medlem i och delägare av Kooperativa Förbundet, (KF). Coop Butiker & Stormarknader AB (CBS), som driver den kooperativa dagligvaruverksamheten i bland annat KfS verksamhetsområde, är ett helägt dotterbolag till Coop Sverige AB /CSAB), som i sin tur är ett dotterbolag till KF. KfS är minoritetsägare i Coop Sverige AB
(ca 33 %). KfS är därmed endast indirekt ägare av den konsumentkooperativa detaljhandeln, vilket innebär att föreningen inte har ett direktinflytande över butikerna. I de motioner som berör direkta affärsfrågor i CBS och där föreningsstyrelsen instämmer i motionens syfte kan föreningen endast verka för motionen. Om yrkandet i motionen inte innehåller något krav på att föreningen ska verka för motionen utan till exempel endast innehålla krav på att Coop ska vidta viss åtgärd eller upphöra med viss produkt kan föreningsstyrelsen endast försöka besvara motionen efter bästa förmåga.
Föreningsstyrelsen har flera möjligheter att verka för en motion.

Dessa är:
– Föreningens ledamöter i CSAB:s eller CBS styrelser.
– Föreningens ledamöter i KF:s styrelse.
– Motioner till KF:s stämma.
För motioner som tar upp konsument- och detaljhandelsrelaterade frågor i allmänhet kan föreningen verka opinionsbildande. Föreningen kan också formlöst översända en motion jämte föreningsstyrelsens utlåtande däröver till Coop och begära besked om huruvida Coop avser att vidta någon åtgärd med anledning av motionen.

Beslutsförslag
I föreningsstyrelsens svar har tre olika beslutsförslag använts:

Bifall
innebär att föreningsstyrelsen delar motionärens uppfattning och ska genomföra eller verka för motionärens förslag. Att föreningsstyrelsen ska verka för ett motionsförslag är tillämpligt när det gäller förslag som inte ligger inom föreningsstyrelsens beslutsområde, till exempel i frågor som rör Coops verksamhet.

Besvarad
innebär att föreningsstyrelsen utvecklar sitt ställningstagande till motionen i svaret. Det kan till exempel
vara faktabeskrivningar som gör att motionärens förslag inte är relevanta och det kan handla om att motionärens önskemål redan är tillgodosett. Föreningsstyrelsens utlåtande kan också innehålla åtaganden och åtgärder i enlighet med motionärens önskemål, men motionens att-sats (yrkandet) kan vara skriven på ett sätt som gör att den inte är möjlig att bifalla. Detta gäller till exempel de flesta affärsmotioner avseende Coop då de ofta tar upp frågor som KfS
inte kan besluta om.

Avslag
innebär att föreningsstyrelsen inte instämmer i motionärens förslag.