Motionshantering

Här finner du de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2024.

Motionsbehandling
Motionerna publicerades på föreningens hemsida den 25 januari 2024 och du som medlem kan tycka till och gilla samt lämna synpunkter på de olika motionerna och även ta del av andra medlemmars synpunkter.

Föreningsstyrelsens utlåtande och förslag till beslut kommer att utformas utifrån motionernas innehåll. Det går inte att ändra i en motion eller i föreningsstyrelsens utlåtande när de behandlas på stämman. Däremot kan stämman göra egna uttalanden med anledning av motionerna.

Viktigt att veta
KfS äger Coop Butiker & Stormarknader AB (CBS), som driver den kooperativa dagligvaruverksamheten i KfS verksamhetsområde.

Den kooperativa grossistverksamheten bedrivs av Coop Sverige AB (CSAB), som ansvarar för bland annat varuinköp, sortiment, varuförsörjning, digital utveckling och marknadskommunikation för de konsumentföreningar som är medlemmar i KF. CSAB är också ansvarigt för det s.k.  Medlemsprogrammet, genom vilket medlemmarna kan tjäna in poäng när de handlar i Coop-butikerna. CSAB ägs av Kooperativa Förbundet (KF). KfS är medlem i och delägare av KF, men har inget bestämmande inflytande över verksamheten i KF eller dess dotterbolag. I de motioner som berör direkta affärsfrågor i CSAB och där föreningsstyrelsen instämmer i motionens syfte kan föreningen därför endast verka för motionen. Om yrkandet i motionen inte innehåller något krav på att föreningen ska verka för motionen utan till exempel endast innehåller krav på att CSAB ska vidta viss åtgärd kan föreningsstyrelsen endast försöka besvara motionen efter bästa förmåga.

Föreningsstyrelsen har flera möjligheter att verka för en motion.

Dessa är:
– Föreningens ledamöter i CSAB:s styrelse.
– Föreningens ledamöter i KF:s styrelse.
– Motioner till KF:s stämma.
Föreningen kan dessutom verka opinionsbildande. Föreningen kan också formlöst översända en motion jämte föreningsstyrelsens utlåtande däröver till KF/CSAB och begära besked om huruvida KF/CSAB avser att vidta någon åtgärd med anledning av motionen.

Beslutsförslag
I föreningsstyrelsens svar används tre olika beslutsförslag:

Bifall
innebär att föreningsstyrelsen delar motionärens uppfattning och ska genomföra eller verka för motionärens förslag. Att föreningsstyrelsen ska verka för ett motionsförslag är tillämpligt när det gäller förslag som inte ligger inom föreningsstyrelsens beslutsområde, till exempel i frågor som rör verksamheten i CSAB.

Besvarad
innebär att föreningsstyrelsen utvecklar sitt ställningstagande till motionen i svaret. Det kan till exempel
vara faktabeskrivningar som gör att motionärens förslag inte är relevanta och det kan handla om att motionärens önskemål redan är tillgodosett. Föreningsstyrelsens utlåtande kan också innehålla åtaganden och åtgärder i enlighet med motionärens önskemål, men motionens att-sats (yrkandet) kan vara skriven på ett sätt som gör att den inte är möjlig att bifalla. Detta kan t.ex. gälla affärsmotioner avseende CSAB då de ofta tar upp frågor som KfS inte kan besluta om.

Avslag
innebär att föreningsstyrelsen inte instämmer i motionärens förslag.